J.Pustuł, M.Przywara
Doradztwo podatkowe

ul. Wiślna 3/4
31-007 Kraków

tel. (0 48 12) 423-59-44
fax. (0 48 12) 423-59-99

kontakt@taxservice.pl

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów indywidualnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Pomagamy klientom w prawidłowym rozliczaniu zobowiązań budżetowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań i planowanie podatkowe.
Nasze działania:

Postępowania podatkowe

Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie postępowań przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, jak również w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przed sądami administracyjnymi I i II instancji. Nasze zaangażowanie może ograniczać się do przygotowania projektów odwołań i skarg lub polegać na pełnej reprezentacji Klienta przed organami podatkowymi i sądami w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwa.

Reprezentowaliśmy naszych Klientów w sprawach dotyczących różnych podatków. Doprowadziliśmy do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć między innymi w następujących sprawach:  

 • WSA w Krakowie w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. I SA/Kr 1834/14 potwierdził prawo do stosowania przez naszego Klienta - na gruncie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. - 100% odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi w działalności gospodarczej
 • WSA w Krakowie w wyroku z dnia 9 grudnia 2014r., sygn. I SA/Kr 1364/14 zgodził się z naszym stanowiskiem dotyczącym zakresu opodatkowania dochodu z tytułu "niepodzielonych zysków"
 • w wyroku z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. III SA/Wa 3030/14, WSA w Warszawie zaaprobował stanowisko naszego klienta o braku konieczności opodatkowywania przychodów pracowników z imprez integracyjnych
 • WSA w Krakowie w wyroku z dnia 31 października 2014r., sygn. I SA/Kr 1365/14 zgodził się z naszym stanowiskiem dotyczącym zakresu opodatkowania dochodu z tytułu "niepodzielonych zysków"
 • WSA w Krakowie w wyroku z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. I SA/Kr 202/14, potwierdził prawo naszego klienta do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki kapitałowej
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 4 lipca 2014 r., znak IBPBI/1/415-452/14/BK potwierdził, w przedstawionym stanie faktycznym, prawo naszego klienta do ustalenia wartości początkowej praw własności intelektualnej na poziomie rynkowym i dokonywania amortyzacji tych praw.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 4 marca 2014 r., nr IPPP2/443-1355/13-2/RR uznał za prawidłowe stanowisko naszego klienta, zgodnie z którym na on prawo wystawić dwie lub więcej faktur do sprzedaży udokumentowanej jednym paragonem
 • NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. I FSK 311/13 potwierdził prawo naszego klienta do zastosowania 8% stawki VAT przy sprzedaży karnetów fitness.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 31 grudnia 2013 r., nr IPPP3/443-930/13-2/JK potwierdził naszemu klientowi zakres obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych, treść oraz formę jej prowadzenia.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 6 grudnia 2013 r., nr IBPB II//2/415-908/13/HS potwierdził naszemu klientowi, że w przedstawionym stanie faktycznym nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku PIT w przypadku wniesienia aportem udziałów do spółki kapitałowej.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 22 sierpnia, nr. ILPB1/415-616/13-2/AP, ILPB1/415-617/13-2/AP, ILPB1/415-618/13-2/AP potwierdził przedstawione przez nas konsekwencje podatkowe związane z wniesieniem aportu do słowackiej spółki komandytowej.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18 lipca 2013 r., nr IPPP3/443-332/13-2/KB uznał, że przedstawione przez nas rozumienie zwolnienia z obowiązków formalnych w zakresie sprzedaży węgla do 200kg jednorazowo, jest prawidłowe
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 stycznia 2013 r., nr IPPP2/443-1165/12-2/KOM potwierdził, że nasz klient ma prawo wystawienia faktury VAT swojemu klientowi nawet wówczas, gdy ten nie dysponuje już paragonem fiskalnym.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 4 grudnia 2012 r., nr IPPP2/443-943/12-2/IZ potwierdził prawo naszego klienta do dokonania zmniejszenia podatku należnego VAT w przypadku przyjęcia zwrotu zakupionego towaru, w sytuacji, gdy osoba dokonująca zwrotu nie posiada paragonu fiskalnego.
 • WSA w Krakowie w wyroku z dnia 23 października 2012 r., sygn. I SA/Kr 799/12 uznał, że nasz klient ma prawo do 100% odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach samochodów osobowych dokonanych w celu realizacji loterii promocyjnej, usługi, w ramach której dojdzie m.in. do wydania samochodów osobowych laureatom loterii
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 16 października 2012 r., nr IPPB5/423-641/12-3/RS uznał za prawidłowy sposób rozpoznania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków poniesionych na przystosowanie lokali do potrzeb najemców
 • WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 października 2012 r., sygn. I SA/Kr 889/12, w którym sąd potwierdził prawo naszego klienta do zastosowania 8% stawki VAT przy sprzedaży karnetów fitness.
 • NSA w wyroku z dnia 12 października 2012 r., sygn. II FSK 280/11, w którym sąd potwierdził brak powstania przychodu w przypadku wniesienia aportu do spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 28 sierpnia 2012 r., znak IBPP4/443-355/12/PH, uznał za prawidłowe nasze stanowisko dotyczące braku powstania obowiązku podatkowego w akcyzie w przypadku rozlewu perfum zawierających skażony alkohol etylowy.
 • WSA w Warszawie w wyroku z dnia 1 czerwca 2012 r., sygn. III SA/Wa 1510/11 potwierdził brak powstania przychodu po stronie pracowników naszego klienta w przypadku organizacji imprez pracowniczych, integracyjnych
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 października 2011 r., nr IPPP3/443-972/11-2/MK potwierdził prawo naszego klienta do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu usługi cateringowej
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 października 2011 r., nr IPPP3/443-974/11-2/MPe potwierdził uznanie wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług czynności naszego klienta za tzw. świadczenie kompleksowe na gruncie podatku VAT
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 października 2011 r., nr IPPP3/443-973/11-2/MK potwierdził prawo naszego klienta do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem pakietu konferencyjnego
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 14 listopada 2011 r., nr IPPP3/443-1141/11-2/JK uznał za prawidłową wskazaną przez nas stawkę podatku akcyzowego dotyczącą paliwa do piecyków sklasyfikowanych pod kodem CN 2710 19 25
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 września 2011 r., nr IPPP3/443-892/11-2/MK uznał prawidłowe nasze stanowisko w odniesieniu do przedstawionego sposobu opodatkowania w VAT udzielania premii pieniężnych kontrahentom zagranicznym
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 września 2011 r., nr IPPP2-443-765/11-2/IZ uznał prawidłowe nasze stanowisko dotyczące sposobu opodatkowania przekazania bonów, kart podarunkowych, ich doładowania oraz dokumentowania tych czynności
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacjach z dnia 31 sierpnia, nr. IPTPB3/423-78/11-7/KJ, IPTPB3/423-78/11-5/KJ oraz IPTPB3/423-78/11-9/KJ potwierdził prawo do rozpoznawania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na wizytację zakładu produkcyjnego przez klientów spółki, usunięcie wad w ramach zgłoszonej reklamacji jakościowej oraz wydatków związanych z reklamacją z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 19 sierpnia 2011 r., nr IPPP1/443-794/11-2/Isz uznał za prawidłowe nasze stanowisko dotyczące opodatkowania podatkiem VAT przekazania próbek, które nie zachowują składu lub wszystkich właściwości fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych lub biologicznych końcowego produktu
 • NSA w wyroku z dnia 20 maja 2011 r., sygn. I FSK 778/10 potwierdził prawo naszego klienta do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych ze szkoleniami organizowanymi w celu promowania produktów i zwiększania ich sprzedaży
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 9 maja 2011 r., nr IBPP4/443-144/11/AŚ potwierdził stanowisko dotyczące prawa do zastosowania zwolnienia w podatku VAT w odniesieniu do badań klinicznych przeprowadzanych przez naszego klienta
 • WSA w Krakowie w wyroku z dnia 6 maja 2011 r., sygn. I SA/Kr 2155/10 uchylił decyzje organów podatkowych  i przyznał tym samym naszemu klientowi prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do dokonanej sprzedaży gruntów niezabudowanych
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 20 kwietnia 2011 r., nr IPPP3/443-129/11-2/SM uznał za prawidłową wskazany przez nas sposób sprzedaży paliwa do piecyków sklasyfikowanych pod kodem CN 2710 19 25 osobom zagranicznym z zastosowaniem obniżonej stawki podatku akcyzowego
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 1 kwietnia 2011 r., nr IPPB2/415-56/11-2/MG potwierdził brak powstania przychodu po stronie pracowników odbywających wyjazdy służbowe niebędące podróżami służbowymi
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 lutego 2011 r., nr IPPB2/415-997/10-2/MG uznał za prawidłowe stanowisko dotyczące skutków podatkowych powstałych po stronie klientów spółki z tytułu przyznania  realizacji bonu rabatowego oraz obowiązków płatnika po stronie spółki – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach z dnia 27 stycznia 2011 r., nr IBPBI/2/423-1505/10/MO, IBPBI/2/423-1506/10/MO i IBPBI/2/423-1507/10/MO potwierdził przedstawiony we wniosku o interpretację powstanie przychodu, sposób jego ustalenia – w tym prawo do kosztów podatkowych – w sytuacji objęcia udziałów holenderskiej spółki kapitałowej w zamian za aport akcji polskiej spółki akcyjnej
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 listopada 2010 r., nr IPPB3/423-593/10-2/MC uznał za prawidłowe nasze stanowisko dotyczące sposobu rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na badania, certyfikację, aprobaty i atesty bezterminowe
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 10 listopada 2010 r., nr IPPB5/423-549/10-4/JC potwierdził prawo do zaliczenia w koszty podatkowe wydatków związanych z przeprowadzeniem akcji promocyjnej
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 5 października 2010 r., nr IPPP3/443-657/10-6/SM uznał, nasz klient ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi na promocję i budowanie pozytywnego wizerunku Finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej
  NSA w wyroku z dnia 21 września 2010 r., sygn. II FSK 2118/09 potwierdził, że odsetki od zaciągniętego kredytu na wypłatę dywidendy stanowią koszt uzyskania przychodów
 • WSA w Kielcach w wyroku z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. I SA/Ke 176/10, przyznał, że od wypłat odsetek w cash-poolingu na rzecz Pool Leadera z siedzibą w Finlandii nasz Klient nie powinien pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, 
 • na skutek naszej skargi WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2010 r. o sygn. III SA/Wa 1948/09 uchylił interpretację organu podatkowego, w której uznano, że nie można obniżyć VAT należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej, dopóki Klient nie otrzyma potwierdzenia odbioru tej faktury przez kontrahenta,
 • WSA w Warszawie w wyroku z dnia 17 grudnia 2009 r., sygn. III SA/Wa 1038/09, podzielił nasze stanowiko dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu  świadczenia usług  budowlanych i architektonicznych,
 • WSA w Kielcach wyrokiem z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 470/09, przyznał naszemu Klientowi prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego,
 • WSA w Krakowie, w wyroku z dnia 24 września 2009 r., sygn. I SA/Kr 1127/09, zgodził się z nami, że nieodpłatne przekazanie infrastruktury gminie nie podlega opodatkowaniu VAT, nawet jeśli podatnik odliczył VAT przy nabyciu towarów i usług służących budowie infrastruktury technicznej,
 • WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 września 2009 r., sygn. III SA/Wa 1152/09 i WSA w Krakowie w wyroku z dnia16 kwietnia 2009 r., sygn. I SA/Kr 214/09, potwierdziły, że odsetki od zaciągniętego kredytu na wypłatę dywidendy stanowią koszt uzyskania przychodów,
 • w wyniku naszej skargi, w interpretacji z dnia 27 sierpnia 2009 r., nr IPPB5/4240-24/09-2/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - przyznał, że wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na obiad z kontrahentem) stanowią koszty uzyskania przychodów, jeśli celem zaproszenia kontrahenta do restauracji nie była chęć okazania przepychu, czy wystawności,
 • WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. III SA/Wa 3529/08, podzielił nasze stanowisko, że przepisy polskiej Ustawy VAT ograniczające prawo do odliczenia VAT naliczonego w sytuacji, gdy wydatek nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, są niezgodne z Dyrektywą VAT,
 • WSA w Warszawie uwzględnił przygotowaną przez nas skargę i w wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. III SA/Wa 1916/08, orzekł, że wykupienie abonamentu medycznego przez pracodawcę nie prowadzi do powstania przychodu u pracownika, 
 • WSA w Warszawie, w wyroku z dnia 20 października 2008 r., sygn. III SA/Wa 959/08, zgodził się z nami, że nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych nie podlega opodatkowaniu VAT,
 • w wyroku z dnia 8 maja 2008 r., sygn. III SA/Wa 2185/07, WSA w Warszawie orzekł, że definicja "próbki" wprowadzona w polskiej Ustawie VAT jest niezgodna z Dyrektywą VAT,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - w interpretacji z dnia 12 marca  2009 r., nr IBPB I/2/423-276/09/PC, uznał, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości jest wartość nieruchomości z dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowej, pomniejszona o ewentualne odpisy amortyzacyjne,
 • w interpretacji z dnia 8 lipca 2009 r., nr IPPB2/415-332/09-2/MG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podzielił nasze stanowisko, że zwrot kosztów poniesionych przez pracowników na zakup artykułów spożywczych, służących przygotowaniu posiłków profilaktycznych, nie prowadzi do powstania przychodu u pracowników,
 • w interpretacji z dnia 30 lipca 2009 r.,  nr IBPBI/1/415-381/09/UB, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził możliwość stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynków i budowli wnoszonych jako wkład do spółki komandytowej,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 lutego 2009 r., nr IPPB5/423-277/08-2/PS, zgodził się z nami, że od wypłacanych należności licencyjnych ze Szwajcarii nie pobiera się podatku "u źródła".

 

  W zakres naszych usług wchodzi:

Przygotowywanie wniosków o interpretację przepisów podatkowych, wezwań do usunięcia naruszenia prawa i skarg w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

Przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku,

Sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli oraz pism wyjaśniających składanych w trakcie postępowania kontrolnego,

Sporządzanie odwołań od decyzji oraz wniosków o wstrzymanie ich wykonania,

Uczestnictwo w przesłuchaniach stron i udzielanie Klientom bieżących konsultacji w zakresie toczącego się postępowania kontrolnego i podatkowego,

Sporządzanie skarg od decyzji organów podatkowych II instancji,

Sporządzanie ekspertyz prawno-podatkowych i wydawanie opinii w zakresie zagadnień objętych postępowaniem podatkowym,

Reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi I i II instancji.

Nasze usługi nie ograniczają się wyłącznie do sporządzania koniecznych pism procesowych, wniosków itp., ale polegają na aktywnym, osobistym uczestnictwie na każdym etapie postępowania. W tym celu inicjujemy spotkania z osobami odpowiedzialnymi za przebieg postępowania i udzielamy wszelkich dodatkowych wyjaśnień mogących przyczynić się do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.  PL   EN